en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium

Centrum B+R

LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25
e-mail: export@limatherm.pl

Realizowane projekty

Realizowane projekty:
23.08.2016 r. Limatherm S.A. podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Centrum B+R wykonywania odlewów specjalnego przeznaczenia ze stopów aluminium metodą wysokociśnieniową zimnokomorową, charakteryzujacych się podwyższoną szczelnością i bezpieczeństwem użytkowania”, w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiostw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem działania jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie  prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Utworzone w ramach Projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe Limatherm S.A. zostało wyposażone w następujące stanowiska badawcze: zrobotyzowaną maszynę odlewniczą o sile zwarcia 900 ton, maszynę odlewniczą o sile zwarcia 530 ton z systemem Vacuum, dwa zrobotyzowane centra obróbcze, urządzenie do mycia odlewów, piec topialny szybowy, urządzenie do testowania szczelności, symulację odlewania wysokociśnieniowego Flow3D, kabinę rentgenowską 160kV, maszynę pomiarową CMM. Na potrzeby realizacji prac B+R podjęto współpracę badaczo-naukowo-techniczną z Wydziałem Odlewnictwa AGH. Projekt zakłada wdrożenie do istniejącego procesu produkcyjnego innowacji procesowych i produktowych związanych z inteligentnym rozwojem  firmy w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów oraz związanych ze stabilizacją jakościową procesu poprzez wdrożenie diagnostyczno-monitorujących systemów kontroli. W efekcie Projekt ma się przyczynić do obniżenie kosztów wytwarzania i zmniejszenia brakowości, stabilizacji jakościowej procesu technologicznego oraz do skrócenia czasu uruchomienia nowych produktów. Okres realizacji Projektu: od 01.01.2016 r. do 31.05.2019 r.  

Od 01.04.2018 r. Limatherm S.A. realizuje Projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych polegających na wdrożeniu technologii odlewania ciśnieniowego opartej na nowo opracowanych formach odlewniczych do wytwarzania odlewów z kompozytów na osnowie aluminium wzmacnianych cząstkami ceramicznymi. Na potrzeby realizacji Projektu Limatherm S.A. podpisała porozumienie o współpracy z następującymi jednostkami naukowymi:
  • Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
  • Instytutem Odlewnictwa w Krakowie, 
  • Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu.