en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium

Cel projektu

Od 01.04.2018 r. Limatherm S.A. realizuje Projekt POIR.01.01.01-00-0890/17, pt.:
 

„Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem”

 
Projekt jest realizowany w ramach programu:
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie
1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych polegających na wdrożeniu technologii odlewania ciśnieniowego opartej na nowo opracowanych formach odlewniczych z powłoką hybrydową do wytwarzania odlewów z kompozytów na osnowie aluminium wzmacnianych cząstkami ceramicznymi.
Na potrzeby realizacji Projektu Limatherm S.A. podpisała porozumienie o współpracy z następującymi jednostkami naukowymi:
Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
Instytutem Odlewnictwa w Krakowie,
Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu,
Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.