Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Wyd.1, 29-05-2019
 
§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których producentem i sprzedawcą jest Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej, ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa, zwany dalej Sprzedającym.
 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Limatherm, w tym również umów zawieranych w formie pisemnego lub mailowego zamówienia, oferowanych na rzecz Odbiorcy.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Limatherm S.A. lub na stronie internetowej www.limatherm.pl
 4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS podlegają indywidualnym ustaleniom z klientem i mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
§2 Zawarcie umowy
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Odbiorcę i potwierdzenie zamówienia przez Limatherm S.A.
 2. W potwierdzeniach zamówienia podawane są ceny netto (bez VAT).
 3. Złożenie zamówienie odbywa się na podstawie oferty Sprzedającego, w której podana jest dokładna cena zamawianego produktu oraz warunki dostawy.
 4. Realizacja umowy odbywa się na warunkach EXW Limanowa wg Incoterms 2010, chyba że z potwierdzonego zamówienia wynika inaczej.
 5. Odwołanie lub modyfikacja potwierdzonego zamówienia możliwe jest pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Limatherm S.A. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący. 
 6. Termin ważności oferty jest ustalany indywidulanie, ale nie może być dłuższy niż 3 miesiące od momentu jej przesłania, po upływie tego terminu wymagane jest przedłużenie ważności oferty przez Sprzedającego lub przedłożenie nowej oferty.
 7. Limatherm S.A. rezerwuje sobie prawo do zmiany oferowanych cen, w związku ze wzrostem kosztów produkcji wynikającym w szczególności z podwyżek cen materiału, energii, paliw, transportu czy kosztów pracy, a także z uwagi na istotną zmiana kursów walutowych lub wzrost obciążeń publicznoprawnych.
 8. Terminy płatności ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. W przypadku opóźnień w płatnościach przekraczających 30 dni Limatherm rezerwuje sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw oraz odmowy przyjęcia kolejnych zamówień do momentu uregulowania należności. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów ponosi Odbiorca.
§3 Realizacja zamówienia
 1. Ceny produktów obejmują opakowanie zdefiniowane w ofercie. Jeżeli Kupujący zażąda innego niż standardowego opakowania, będzie on obowiązany ponieść wynikające z tego koszty.
 2. W przypadku dostawy produktów niestandardowych, produkowanych na zlecenie Klienta i zgodnie z jego wymaganiami, akceptacja lub odrzucenie niezgodnych wzorów powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od daty ich otrzymania. Jeśli po upływie tego terminu Klient nie zaakceptuje lub nie odrzuci niezgodnych wzorów, Limatherm S.A. rezerwuje sobie prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami zakupionych do tego projektu narzędzi, nawet jeśli ustalono wcześniej inny sposób rozliczenia np. po akceptacji wzorów.
 3. Jeśli przedmiotem oferty jest dostarczenie produktów niestandardowych, wykonywanych zgodnie z wymaganiami klienta, a Limatherm S.A. świadczy usługę doradztwa technicznego, w szczególności w zakresie:
  1. optymalizacji procesu produkcyjnego w zakresie kosztów i wykonalności,
  2. konsultacji, analizy rozwiązań i propozycji zmian we współpracy z Odbiorcą
  3. wykorzystania doświadczenia z bieżącej produkcji podobnych detali, w celu wyeliminowania potencjalnych błędów
to Sprzedający jest upoważniony do obciążenia Odbiorcy karą, której wysokość zostanie określona w osobnej umowie, za wykonanie wyżej wymienionych czynności, jeśli Odbiorca nie zdecyduje się na podpisanie z Limatherm S.A. umowy sprzedaży produktów, których dotyczyła usługa doradztwa technicznego.
 1. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki Kupującego z odbiorem dostawy, lub w przypadku odmowy przyjęcia towaru wysłanego przez Limatherm, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i magazynowania.
 2. Limatherm jest uprawniony do obciążenia Odbiorcy kosztem wyprodukowanych części (zapasów) na poziomie 2000-3000 szt. każdego produkowanego wariantu w przypadku zakończenia współpracy przez klienta lub obniżenia zamówień do poziomu niewspółmiernie niskiego w stosunku do średniego zapotrzebowania. Jeśli odbiorca poinformuje Limatherm o zakończeniu współpracy z co najmniej 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia, to ilości, o których mowa powyżej są wliczane zamówienia realizowane w okresie wypowiedzenia.
§4 Gwarancja
 1. Na sprzedane produkty udzielana jest Kupującemu gwarancja. W ramach gwarancji Sprzedający zapewnia usunięcie wad fizycznych produktów. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty wystawienia faktury.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu:
  1. numer dokumentu sprzedaży, którego dotyczy reklamacja,
  2. zdjęcia wraz z dokładnym opisem wady lub reklamowany produkt, jeśli nastąpi taka potrzeba
Każdy przypadek reklamacji zostanie rozpatrzony oddzielnie.
 1. Wady i uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą  usuwane bezpłatnie
przez producenta lub producent dostarczy klientowi wyrób wolny od wad.
 1. Gwarancją nie są objęte:
  1. uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
  2. uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu lub składowania,
  3. uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zainstalowaniem,
  4. naturalne utraty właściwości lakieru, uszczelek, wkrętów, podkładek, łańcuszków lub szybek.
 2. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
§5 Siła wyższa
 1. Każda ze stron jest uprawiona do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań wynikających z zamówienia lub przyjętej oferty jeżeli wykonanie jest utrudnione lub niemożliwe do wykonania z powodu działania siły wyższej, a zwłaszcza następujących okoliczności: pożar, powódź, wichura, długotrwałe ograniczenie w dostawie energii, epidemie, rozruchy, strajk, mobilizacja, wojna. Strona powołująca się na działanie siły wyższej poinformuje w formie pisemnej drugą stronę bez zbędnej zwłoki o powstaniu i ustąpieniu takiej okoliczności.