Plan Połączenia Limatherm S.A. z ILZT II sp. z o.o.

Plan Połączenia Limatherm S.A. z ILZT II sp. z o.o.

31.08.2015r.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzgodniony i sporządzony „Plan Połączenia” spółki pod firmą LIMATHERM S.A. z siedzibą w Limanowej, adres: ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000268010, NIP 7370003520, REGON 490567000, kapitał zakładowy: 11.645.000 PLN, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz spółki pod firmą ILZT II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569190, NIP 6342833189,
REGON 360182769, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „Spółka Przejmowana”).
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”) – tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH),
jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.
Mając powyższe na uwadze, niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej na podstawie art. 500 § 21 KSH bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości w/w Plan Połączenia.

W imieniu Spółki Przejmującej:
  • Maciej Urbański – Prezes Zarządu
  • Rafał Frys – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Czeczótka – Członek Zarządu

Powrót do listy aktualności