Zapytanie ofertowe Nr POIR/LIM/SS/05/2020

Zapytanie ofertowe Nr POIR/LIM/SS/05/2020

10.03.2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17:
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem


realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty dla:
 
usługi B+R polegającej na wyrównaniu temperatury formy ciśnieniowej z użyciem systemu kamer termowizyjnych oraz środków oddzielająco - chłodzących

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.
 
 

Dear Sir or Madam,

in connection with the implementation of the following project

Development and implementation of a pressure die-casting technology
in innovative casting moulds of an apparatus housing
made from a material with improved mechanical properties
designed to work in potentially explosive atmospheres

(Project No. POIR.01.01.01-00-0890/17)

within

Smart Growth Operational Program 2014-2020.
Priority I: Support for conducting R & D works by enterprises
Measure 1.1: R & D projects of enterprises
Sub-measure 1.1.1. Industrial research and development works carried out by enterprises,

I'm asking to submit an offer of:

R&D services consisting in temperature compensation of the pressure mould with the use of a system of thermal imaging cameras and releasing and cooling agents

See the included request of proposal for details.

Powrót do listy aktualności