Ogólne warunki zakupu

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
wydanie 3,
Limanowa 22.11.2017
Limatherm S.A.
Ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Preambuła
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej, ul. Tarnowska 1, obowiązują od dnia 01.09.2020.
1 Postanowienia ogólne:
1.1 Dostawca będzie realizował każdorazowo dostawę wyrobów i usług na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Limatherm S.A. (zwanego dalej Odbiorcą), w którym będą podane warunki jego wykonania tj. przedmiot zamówienia, termin jego realizacji, warunki płatności i dostawy, itp. Strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia w innej formie tj. fax-u, wersji elektronicznej, rozmowy telefonicznej potwierdzonej później w formie pisemnej.
1.2 Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną (faks, e-mail), pocztą lub telefonicznie.
1.3 Potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
1.4 Dostawca nie może przenieść prawa wykonania zamówienia na osoby trzecie bez zgody Odbiorcy.
1.5 Zamówienie uważa się za zrealizowane gdy wyrób/usługa dostarczona do Odbiorcy będzie właściwa pod względem jakości, ilości, ceny, terminu i wskazanego miejsca dostawy.
1.6 W przypadku gdy Dostawca powiadomi, że nie będzie mógł zrealizować zamówienia we wskazanym przez Odbiorcę terminie lub ilości, Odbiorca ma prawo do odstąpienia od zamówienia w formie pisemnej bez ponoszenia żadnych kosztów.
1.7 W kwestiach spornych strony deklarują polubowne rozstrzygnięcie sporu, a w przypadku braku porozumienia, ewentualne spory w zakresie realizacji zamówienia będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Odbiorcy.
1.8 We wszelkiej korespondencji i dokumentach dostawy (specyfikacja wysyłkowa, dokumenty WZ, faktura) Dostawca ma obowiązek przywołać numer zamówienia.
1.9 Zaleca się, aby dostawca (producent) posiadał wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością oparty o normę ISO 9001 lub IATF 16949.
1.10 Dostawca oświadcza, że dostarczone wyroby, procesy i usługi  są zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.
1.11 Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności z zachowaniem norm etycznych i uczciwości zawodowej, do przestrzegania regulaminu i zasad organizacyjnych oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.12 Dostawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska; zobowiązuje się podczas wykonywania sprzedaży/dostawy towarów/świadczenia usług do dbania o środowisko naturalne.
1.13 Dostawca powinien zatrudniać taki personel, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do właściwej realizacji zamówienia. Pracownicy powinni posiadać uprawnienia wymagane przez obowiązujące prawo.
2. Dostawy:
2.1 Dostawca jest zobowiązany dostarczyć towar lub usługę zgodnie z zamówieniem lub złożoną ofertą. Dostarczony towar winien być opakowany, oznakowany i etykietowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.2   Jeśli przedmiotem zamówienia jest wyrób/część do samodzielnego montażu, Dostawca dołączy instrukcję montażu do dostawy.
2.3 W przypadku jakiejkolwiek zmiany wyrobu, procesu produkcji lub usługi Dostawca niezwłoczne poinformuje o tym fakcie Odbiorcę.
2.4 Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z uszkodzeń towaru spowodowane niewłaściwym opakowaniem lub brakiem odpowiednich zabezpieczeń podczas transportu
3 Jakość dostawy:
3.1 Odbiorca wymaga od Dostawcy dostaw, w których brak jest wad jakościowych. Dostawca musi zagwarantować zerową wadliwość dostarczanych materiałów.
3.2 Dostawca musi posiadać wszelkie uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i wprowadzania do obrotu swoich produktów.
3.3 Dostawca musi dostarczyć certyfikaty lub atesty materiałowe stwierdzające zgodność dostarczonego towaru z zamówionym. W przypadku braku atestu Odbiorca ma prawo odmowy odbioru towaru.
3.4 Dostawca zobowiązuje się zezwolić wyznaczonym przedstawicielom Odbiorcy na dostęp do zbadania i sprawdzenia stosowanych metod produkcji i kontroli jakości.
3.5 Dostawca musi niezwłocznie poinformować Odbiorcę o zmianach w produkcie, zmianach w półproduktach używanych do produkcji i sposobie wytwarzania dostarczanego towaru, w tym o zmianach miejsca wytwarzania. Wszystkie wprowadzane zmiany muszą być odpowiednio udokumentowane w celu bezproblemowego ustalenia zakresu oraz terminów wprowadzanych zmian.
3.6 Dostawca musi poinformować Odbiorcę zmianach osób kontaktowych współpracujących z Odbiorcą.
Jeżeli przez Dostawcę nie zostaną dotrzymane niniejsze Ogólne Warunki Zakupów, Odbiorca ma prawo skorzysta z następujących uprawnień:
- odmowa przyjęcia wyrobu i jego zwrot na koszt Dostawcy,
- wezwanie do niezwłocznej wymiany wyrobu na wolny od wad,
- uzyskanie upustu cenowego za wyrób niepełnowartościowy, lecz możliwy do wykorzystania.
- obciążenia Dostawcy kosztami jakie mogą wyniknąć z niedostarczenia zamówionego wyrobu we wskazanym w zamówieniu terminie,
- obciążenie Dostawcy kosztami jakie mogą wyniknąć z dostarczenia wyrobu z wadami nieujawnionymi w trakcie odbioru dostawy lub wadami ukrytymi.
4 Gwarancja dostaw, przyjęcie towaru:
4.1 Odbiorca jest upoważniony zgłosić reklamację na temat wad w okresie 4 tygodni po otrzymaniu towaru, przy ukrytych wadach w okresie 2 tygodni po ich wykryciu. Wady ukryte to również takie wady wyrobu, które są ustalane dopiero przy przetwarzaniu towaru lub użyciu w normalnym procesie produkcji.
4.2 Dostawca bierze odpowiedzialność za to, że przez swoje usługi, swoje dostawy lub przez zastosowanie zakupionych od niego wyrobów i usług nie zostaną naruszone prawa osób trzecich.
4.3 Jeżeli spór co do jakości wyrobu nie zostanie przez Strony rozstrzygnięty, wadliwy wyrób zostanie zbadany przez niezależne laboratorium na koszt Dostawcy.
4.4 Odbiorca stosuje procedury przyjęcia i kontroli wyrób zgodnie z wdrożonym u siebie zintegrowanym systemem zarządzania jakości i środowiskiem. Dostawa jest ważona, liczona, mierzona i poddawana badaniu.
 
Fakturowanie, dowody dostawy, płatność:
5.1 Faktury VAT muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, ponadto muszą posiadać numer zamówienia Odbiorcy, jednostkę miary zgodną z zamówieniem oraz informację dotyczącą pochodzenia towaru.
5.2 Dostawie musi towarzyszyć dowód dostawy z danymi: nazwa Dostawcy, przedmiot dostawy, numer zamówienia Odbiorcy, data wysyłki, zestawienie asortymentowe.
5.3 Odbiorca dokona płatności po otrzymaniu wyrobu lub wykonaniu usługi i otrzymaniu poprawnej faktury VAT w ustalonym wcześniej terminie.
5.4 W przypadku stwierdzenia dostawy wyrobu niezgodnego z zamówieniem lub stwierdzonej wady wyrobu, Odbiorca wstrzymuje płatność za w/w towar do momentu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę.
 
6 Siła wyższa
6.1 Każda ze stron jest uprawiona do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań wynikających z zamówienia lub przyjętej oferty jeżeli wykonanie jest utrudnione lub niemożliwe do wykonania z powodu następujących okoliczności; pożar, powód, wichura, długotrwałe ograniczenie w dostawie energii, epidemie, rozruchy, strajk, mobilizacja, wojna. Strona powołująca się na działanie siły wyższej poinformuje w formie pisemnej drugą stronę bez zbędnej zwłoki o powstaniu i ustąpieniu takiej okoliczności.
 
Środowisko
7.1 Dostawca zobowiązany jest wykonać świadczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ponadto Dostawca zobowiązany jest nieodpłatnie przekazać wszelkie zaświadczenia lub certyfikaty bezpieczeństwa w tym w szczególności karty charakterystyk.
7.2 Dostawca zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia i przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ograniczeń w stosowaniu danych substancji lub materiałów. Dostawca zobowiązuje się nie stosować żadnych materiałów lub substancji zabronionych. Dostawca zobowiązany jest wskazać w specyfikacji, jeśli dostarczany towar zawiera substancje lub materiały określone w obowiązujących przepisach jako niebezpieczne. Wszelkie karty charakterystyki należy przedłożyć razem z ofertą oraz przy pierwszej dostawie, jak również po każdej akutalizacji.
 
8 Poufność i ochrona danych
8.1 Zabronione jest powielanie lub udostępnione osobom trzecim dokumentów przekazanych Dostawcy celem wykonania przez niego dostawy, w szczególności planów i rysunków, oraz używanie ich do celów innych niż te, dla których zostały przekazane. Na żądanie Limatherm S.A. Dostawca zobowiązany jest zwrócić te dokumenty oraz wszelkie ich kopie lub odpisy.
8.2 Dostawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy warunków zamówienia i związanej z tym dostawy jako tajemnicy przedsiębiorstwa Limatherm S.A..
8.3 Dostawca wyraża niniejszym zgodę na używanie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 
9 Postanowienie końcowe:
9.1 Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i Spółka upoważniona jest do otrzymywania faktur VAT.
9.2 Nie przestrzeganie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów może spowodować odstąpienie od współpracy.